AVG

Privacyverklaring

Stichting Facilitair  Bedrijf respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een organisatie of persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegeven. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Stichting Facilitair Bedrijf verwerkt.

Stichting Facilitair Bedrijf heeft voor de uitvoering van haar werkzaamheden gegevens nodig van aangesloten organisaties, leveranciers, partners en betrokkenen in de organisatie zoals werknemers en vrijwilligers.

De te verstrekken gegevens zijn afhankelijk van de aard van werkzaamheden. De gegevens betreffen ten minste : naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekening nummer, de benodigde specifieke gegevens voor de te verwerken opdracht en daarnaast de verplichte wettelijke gegevens. Van onze aangesloten organisaties verlangen wij de KvK gegevens en Statuten ter controle op het non-profit karakter.  Van leveranciers worden geen persoonsgegevens vastgelegd buiten telefoon en  email adres.

Stichting Facilitair Bedrijf verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: wettelijke verplichting, uitvoering van een overeenkomst, verkregen toestemming of bij een gerechtvaardigd belang.

Stichting Facilitair Bedrijf stelt geen persoonsgegevens beschikbaar aan derden m.u.v. voor de via het arbeidsrecht noodzakelijke gegevens zoals verzekeraars en belastingdienst.

Stichting Facilitair Bedrijf kan adresgegevens gebruiken voor het verstrekken van periodieke algemene informatie die betrekking heeft op de bedrijfsvoering en voor nieuwsberichten of uitnodigingen.
indien men die informatie niet wil ontvangen is een bericht per telefoon, brief of mail voldoende. Wij zullen dan geen informatie meer zenden , tenzij deze noodzakelijk is voor een goede uitvoering van onze diensten.

Ontvangen gegevens ingevolge onze opdracht en dienstverlening (stichtingsdoel) zullen wij ten minste, conform de wet, (thans 7 jaren ) bewaren. Ontvangen gegevens die niet vallen onder de wettelijke bewaarplicht zullen wij in beginsel 24 maanden na beëindiging van de relatie vernietigen of retourneren en verwijderen uit onze elektronische systemen en archieven.

Voor werknemers en vrijwilligers geldt dat slechts de adresgegevens bewaard blijven na beëindiging van de relatie tot opheffing van de Stichting.

Stichting Facilitair Bedrijf hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van de persoonsgegeven en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Stichting Facilitair Bedrijf maakt gebruik van een dataregister, actuele en geüpdatet software, antivirus, antispam, encrypted software en afgesloten en beveiligde fysieke opslag op een niveau dat werkbaar is en naar de huidige stand noodzakelijk en redelijk is.  Stichting Facilitair Bedrijf neemt passende maatregelen om  misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Indien een relatie van mening is dat gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van vermeend misbruik kan deze contact opnemen via directie@facilitair-bedrijf.nl.

Als een beveiligingsincident ontdekt is zal het FB de persoon inlichten en een inschatting maken of het incident gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Stichting Facilitair Bedrijf heeft ter oplossing van eventuele incidenten een contract afgesloten met een verzekeraar die daartoe alle ondersteuning zal bieden.

Iedere persoon of organisatie, die noodzakelijke gegevens verstrekt mag opgave van zijn/haar vastgelegde gegevens verzoeken. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van de persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen naar directie@facilitair-bedrijf.nl. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek ander bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Stichting Facilitair Bedrijf aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de wettelijke bewaartermijn.

Stichting Facilitair Bedrijf heeft recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het Stichting Facilitair Bedrijf gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen via directie@facilitair-bedrijf.nl.

De privacy statement is op 15 juni 2018 vastgesteld door het bestuur.