Gebruikersvoorwaarden

Verhuur-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de Stichting Facilitair Bedrijf te Bergen op Zoom.

Artikel 1.
Stichting Facilitair Bedrijf, hierna te noemen FB, stelt ter verhuur beschikbaar de zaken vermeld in de door haar samengestel de lijst, telkens tegen de prijzen en onder de voorwaarden als door het bestuur van FB vastgesteld. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere verhuur van zaken uit bedoelde lijst.

Artikel 2.
Verhuur kan geschieden aan personen, instellingen en organisaties, mits het beoogde gebruik van de verhuurde zaken in overeenstemming is met de doelstellingen van het FB.

Artikel 3.
Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden het FB op geen enkele wijze. Bij de verhuur van ruimte worden de bepalingen in het sleutelcontract en alle aanwijzingen van het FB al dan niet verwoord in een verhuurcontract onverkort nagekomen.

Artikel 4.
Van iedere verhuur wordt een schriftelijke overeenkomst opgesteld, vermeldende de persoon/hoedanigheid van de huurder, de in huur gegeven zaken, de met de huur gemoeide kosten, de huurtermijn en voorts al wat FB zinvol acht. De huurder, althans de persoon die de overeenkomst aangaat, zal zich desverlangd dienen te legitimeren.

Artikel 5.
Reserveringen van te huren zaken worden in volgorde van datum van ontvangst op het adres van FB behandeld. Indien zulks in de lijst van te verhuren zaken bij de betreffende zaak is aangegeven is bij reservering een vergoeding dan wel borg verschuldigd welke bij daadwerkelijke huur op de huurprijs in mindering wordt gebracht. Annulering van voor verhuur gereserveerde zaken kan tot 4 werkdagen voor de oorspronkelijk gereserveerde datum. In dat geval is 20% van de beoogde huursom aan administratiekosten verschuldigd. In geval van annulering minder dan 4 werkdagen, of in geval van niet – ophalen van  gereserveerde zaken is, tenzij anders is overeengekomen, 50% van huur prijs verschuldigd.

Artikel 6 .
De door het FB vastgestelde prijzen gelden, tenzij anders overeengekomen, per dag, voor iedere dag dat de zaken worden gehuurd. Bij verhuur van meer dan 2 dagen worden de dag van ophalen en die van terugbrengen niet in rekening gebracht. Voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de zaken na de overe engekomen datum worden geretourneerd is het FB gerechtigd een vergoeding in rekening te brengen gelijk aan de daghuur, vermeerderd met 25%.

Artikel 7.
Betaling van het door de huurder verschuldigde dient, tenzij anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Het FB is gerechtigd een vooraf te betalen waar borgsom te verlangen en/of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het door de huurder verschuldigde. Een betaalde waarborgsom wordt verrekend met de eventueel nog resterende huur en bijkomende kosten, dan wel binnen 14 dagen nadat de terugbezorgde zaken in orde bevonden zijn aan de huurder geretourneerd. Bij in gebreke blijven is het FB gerechtigd devordering uit handen te geven, en de daarmee gemoeide kosten, in rekening te brengen.

Artikel 8.
Huurder wordt geacht door de enkele aanvaarding de gehuurde zaken in goede staat te hebben ontvangen. Bij het terugbezorgen van de zaken dienen deze in dezelfde staat te verkeren als waarin deze aan huurder ter beschikking zijn gesteld. Tijdens de huurperiode aan de betreffende zaken ontstane schade, hoe ook genaamd, komt voor rekening van de huurder.

Artikel 9.
De door FB verhuurde zaken dienen overeenkomstig de bestemming en met inachtneming van de voor de bedoelde zaken geldende specifieke voorwaarden en niet in strijd met enig overheidsvoorschrift of wett elijke bepaling te worden gebruikt. Huurder dient ervoor te zorgen dat eventuele ten behoeve van het gebruik van de verhuurde zaken op het door huurder georganiseerde evenement vereiste vergunningen tijdig zijn verkregen. De huurder staat ervoor in dat zowel het vervoer als het gebruik van de zaken op gekwalificeerde wijze en door gekwalificeerde personen geschiedt. Het FB is niet aansprakelijk voor gebreken en/of schade als gevolg van constructiefouten, onoordeelkundig gebruik of bevestigen van de door haar verhuurde zaken die door de huurder in eigen beheer zijn uitgevoerd.

Artikel 10.
Het FB is niet aansprakelijk voor schade van welke aard en omvang ook, toegebracht aan huurder, dan wel aan derden, veroorzaakt door de in huur gegeven zaken, zulks gedurende de periode dat de zaken in het bezit van de huurder zijn.

Artikel 11.
De huurder is, tenzij anders overeengekomen, gehouden de in huur ontvangen zaken te verzekeren tegen de gevolgen van diefstal, brand en beschadiging, Desverlangd dient de huurder zulks aan FB aan te tonen.

Artikel 12.
Het FB is niet aansprakelijk voor schade van welke aard en omvang ook, veroorzaakt doordat de verhuurde zaken niet blijken te functioneren of gebreken vertonen waardoor deze niet in overeenstemming met hetgeen door huurde r beoogd is, kunnen worden gebruikt.

Artikel 13.
Huurder dient ervoor zorg te dragen dat tijdens de huurperiode de in huur ontvangen zaken en ruimten onder voldoende toezicht worden gehouden en als een goed huisvader worden beheerd. Bij huur van ruimten en goederen geldt dat deze schoon dienen te worden terug opgeleverd
door de huurder. Het FB zal bij nalatigheid de kosten van schoonmaak en/of reparatie op de huurder verhalen.

Artikel 14.
Indien tijdens de huurperiode blijkt van tekortkomingen aan de verhuurde zaken dient de huurder daarvan onmiddellijk melding te maken aan het FB. Het FB zal zich daarop desverlangd inspannen om nog binnen de huurperiode te zorgen voor vervanging c.q. herstel van de betreffende zaken.

Artikel 15.
Het is niet toegestaan om van het FB in huur ontvangen zaken, om niet of tegen vergoeding, aan derden in gebruik te geven, te verhuren of anderszins aan derden af te staan.

Artikel 16.
Huurder staat de door het FB aan te wijzen functionaris toe om te allen tijde toegang te hebben tot het evenement/de evenementen waarbij de verhuurde zaken worden gebruikt teneinde de juiste naleving van de in deze voorwaarden vervatte gebruiksbepalingen te controleren.

Artikel 17.
Het FB is gerechtigd om, in geval van handelen door huurder in strijd met het bepaalde in deze voorwaarden, de huurder voor een door het bestuur van FB te bepalen termijn uit te sluiten van de mogelijkheid tot het aangaan van nieuwe huurovereenkomsten.

Artikel 18.
De inhuur van personele arbeid door werknemers of vrijwilligers van het FB geschiedt onder juridische verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de inlener.

Artikel 19.
FB is gerechtigd om ter nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, (gelijksoortige) zaken (evt. inclusief personeel) bij een derde in te huren, (derdeverhuurder).

Artikel 20.
Indien er sprake is van meerdere gehuurde zaken op dezelfde overeenkomst, kan er per (aantal) artikelen worden afgemeld. De hiermee gemoeide aan en afvoerkosten per (extra) rit komen voor rekening van de wederpartij. Voor de resterende zaken blijft de huur doorlopen, totdat de huurtermijn wordt beëindigd.

Artikel 21.
Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door het FB in acht zullen worden genomen, gelden deze slechts als richttermijn en binden deze het FB niet.

Artikel 22.
De zaken worden geacht te zijn geleverd en het gebruiksrisico hiervan te zijn overgegaan op de huurder:
a. Bij levering af bedrijf het FB op het moment van feitelijke bezitsverschaffing.
b. Bij levering op een andere locatie, op het moment dat de zaken op de overeengekomen locatie zijn gelost.

Artikel 23.
De huurder dient er zorg voor te dragen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken levering aanwezig is teneinde de gehuurde zaken in ontvangst te nemen. Indien er op het overeengekomen moment van levering niemand aanwezig is heeft het FB  het recht om het gehuurde mee terug te nemen.

Artikel 24.
Huurder dient ervoor te zorgen dat er gedurende hierboven vermelde termijn ieman d aanwezig is voor teruggaven van de zaken. Indien bij het afhalen niemand aanwezig is, kan het FB de zaken toch terugnemen. Doch, indien er een geschil ontstaat over de vraag of het gehuurde in goede staat of het juiste aantal door de Wederpartij is achtergelaten, rust op de wederpartij uitdrukkelijk de bewijslast hieromtrent.

Artikel 25.
De zaken dienen, tenzij anders is overeengekomen, gesorteerd, gereinigd, geordend en gestapeld, op de begane grond gereed te staan.. Gehuurde zaken worden na retourneming aan het FB of het bedrijf van derdeverhuurder door beide partijen gecontroleerd. In het geval huurder op het daartoe afgesproken moment niet aanwezig i s, geldt de controle door het FB of derdeverhuurder bindend.

Artikel 26.
In geval van diefstal of (economische) total-loss van het gehuurde, verplicht de huurder zich de schade aan de St. Facilitair Bedrijf te vergoeden tegen de dagwaarde. In geval van beschadiging van het gehuurde en herstel nog rendabel is, verplicht de huurder zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het gehuurde. Daarnaast blijft de wederpartij aansprakelijk voor alle overige dientengevo lge door de St. Facilitair Bedrijf geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: expertisekosten, omzet- en/of winstdeling, enz.).

Artikel 27.
De door het . Facilitair Bedrijf gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde, komt rechtstreeks voor rekening vanhuurder. De huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van
huurder wordt uitgevoerd, door een door het . Facilitair Bedrijf erkend expertise-bureau, indien dit door het Facilitair Bedrijf wenselijk wordt geacht en in andere gevallen een expertise wordt uitgevoerd door de St. Facilitair Bedrijf .

Artikel 28.
Indien op verzoek van huurder gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van de Stichting Facilitair Bedrijf, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van huurder.

Artikel 30.
Het Facilitair Bedrijf is niet tot enige schadevergoeding jegens huurder gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen heeft kunnen nakomen. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van het Facilitair Bedrijf die van zodanige aard is, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van het. Facilitair Bedrijf gevergd kan worden. Hieronder wordt mede verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van de het Facilitair Bedrijf, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

Artikel 31.
Op iedere overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing terwijl in geval van geschillen de rechter te Breda bij uitsluiting bevoegd is.