Persbericht-Bestuur

Het bestuur van de Stichting Facilitair bedrijf heeft veelvuldig overleg gevoerd en heeft meerdere scenario’s voor de toekomst bekeken. Het besluit van het college om de subsidie met 65.k te verminderen maakt dat het bestuur in 2020 aanloopt tegen een gigantisch exploitatietekort. Afgelopen maart heeft het bestuur daar al een brief over geschreven aan de gemeenteraad. Het college is van mening dat de stichting in staat zou moeten zijn dit verschil op te vangen. Het bestuur van de stichting is van mening dat het zou getuigen van onbehoorlijk bestuur om zo het nieuwe begrotingsjaar in te gaan. Dit tekort kan niet worden doorbelast aan de verenigingen omdat de stichting haar diensten tegen culturele tarieven moet aanbieden. Daarnaast heeft de stichting 150 k moeten steken in de inrichting van de Blokstallen en 189 in het Eventum waarvoor nog financiële verplichtingen lopen.

De stichting betreurt de ingrijpende maatregel, maar ziet geen andere mogelijkheden. Er wordt nu in kaart gebracht wat de gevolgen zijn en er wordt gezocht naar een andere invulling van de diensten van het Facilitair Bedrijf. Bestuur en medewerkers gooien het bijltje er beslist niet direct bij neer. Samen met de gemeente zoekt het bestuur naar een manier waarop de dienstverlening in stand kan blijven en worden doorgezet. Het personeel en de vrijwilligers blijven ondertussen hun volledige inzet geven. De gezamenlijke inspanning is er met name op gericht om het rijke culturele veld in Bergen op Zoom en omstreken zo goed als mogelijk te blijven ondersteunen.

Het bestuur betreurt het dat 18 jaar inzet met vele vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (op jaarbasis 17.000 uren ) om te komen tot definitieve huisvesting met de finish in het zicht op deze wijze strandt maar ziet met trots terug op de bijdrage die de stichting heeft mogen geven aan de opbouw van deze unieke infrastructuur. De vele tussentijdse verhuizingen wegens verkoop van vastgoed hebben zwaar gedrukt op de verenigingen en de organisatie. De Blokstallen draait inmiddels als een tierelier en het Eventum staat in de startblokken al moet er door vertragingen nog veel gebeuren. Per jaar ondersteunt de stichting meer dan 400 projecten. De stichting heeft meer dan 100 aangesloten organisaties waaraan zij haar diensten verleent. Het bestuur vreest kapitaalvernietiging niet alleen in financieel maar ook in menselijk kapitaal. Onder de gegeven randvoorwaarden rest echter geen andere keuze.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met André van Nieuwenhuijzen. 06 515 881 91

Factsheet Stichting Facilitair Bedrijf door de jaren heen.

FB heeft is opgericht in 2001 om de klachten ( knelpuntenonderzoek 1998) vanuit het amateurveld over het gebrek aan repetitieruimte, ateliers werkplaatsen, eventmaterialen en opslag op te lossen: Het FB is inmiddels een onmisbare steunpilaar onder de culturele infrastructuur. Het FB werkt conform het raadsbesluit 2000 hoofdzakelijk met vrijwilligers, arbeidsgehandicapten, stagiaires, wajongeren en mensen vanuit de uitkering.

Ook opgericht om structuur te brengen in ongebreideld en ongeorganiseerd gebruik van gemeentelijk strategisch vastgoed Valcoloodsen van Veenweg – Saverloods – Klein Arsenaal.

Met draagvlak van het culturele veld is betrouwbaar beheer ingesteld op de diverse locaties. Vrijwilligers hebben de tijdelijke panden steeds verbouwd in afwachting van definitieve huisvesting. Inmiddels werkt het FB voor 106 aangesloten organisaties en verzorgt de huisvesting voor 25 organisaties.

Vanaf 2005 heeft het FB de ROC opleiding creative workz (nu opleiding AV PET – audiovisueel en podium en evenementen techniek met 200 MBO studenten ) naar BOZ gehaald en onder dak geholpen. Met vrijwilligers zijn in de gebouwen van Veenweg en later Darvi onderwijswaardige voorzieningen gerealiseerd door de vrijwilligers. Zonder het FB was deze opleiding niet in BOZ gevestigd maar in Breda en was gebouw-T niet van de grond gekomen.

Daar heeft het ROC een marktconforme onderwijshuur voor betaald aan het FB en legde daarmee een goede basis onder de exploitatie waardoor het culturele veld tegen lage tarieven kon worden voorzien van ruimte en faciliteiten. Ook de wens voor een poppodium werd daarmee haalbaar omdat het poppodium de beschikking kreeg over MBO studenten Theatertechniek.

Met het realiseren van de brandweer kazerne moest het FB het Darvi gebouw in 2012 opgeven. De gemeente zet na het mislukken van het Maver project (event Hall) in de Zeeland alles op alles om de opleiding te weerhouden van vestiging in Breda die er aan trekt. Zij vestigt de opleiding in noodlokalen op de van Veenweg maar gaat zelf de huur incasseren. Daar begint het probleem voor het FB omdat 65 k uit de exploitatie verdwijnt. Dat werd opgelost door een aanvullende jaarlijkse subsidie van 65 k. De huurinkomsten van het ROC zijn daarna bij de gemeente gebleven waardoor de noodzaak bleef bestaan om de subsidie aan te vullen. Voor 2020 heeft de gemeente besloten dat deze subsidie komt te vervallen.

De Raad trekt in 2014 1,9 miljoen uit voor definitieve nieuwbouw voor het FB aan de van Veenweg. De oude Valcoloods was te onveilig.

Het bestuur heeft zich daarna ingezet om, in samenspraak met de gemeente, het ROC en Omroep Zuidwest te streven naar een unieoplossing en de bouw van het FB deel. De nieuwbouw voor het FB werd op Hold gezet om deze in te pakken in gezamenlijke huisvesting.(Raadsbesluit Eventum ) Dit vanuit het gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel van de partners om uit kostenefficiëntie en door samenwerking verstandig met publieke middelen om te gaan. De raad heeft daar een nieuw besluit over genomen met een nieuw krediet, inclusief het eerder gevoteerde budget voor het FB.

Er volgen een aantal problemen met de aanbesteding zoals me Movaris (Utrecht) hetgeen leidt tot vertragingen en her aanbesteding. Een nieuw traject leidt tot gunning bij CNC bouw die niet levert en failliet gaat. En ook momenteel is er weer sprake van vertraging door problemen met
leveranciers.

De gemeente verkoopt in 2014 het Klein Arsenaal (de FB centrumlocatie) als strategisch vastgoed en er moet een oplossing komen voor de opslag. Het FB verhuist alleopslagmaterialen naar diverse locaties , rabbestraat, Slingerweg, Edisonlaan en de Mazairac garage.

De Edisonlaan wordt in 2018 verkocht aan Snepvangers Glas. Men zoekt weer een oplossing voor de zoveelste verhuis. Deze wordt gevonden in de oude Hemi in Halsteren. Dat pand is van Stadlander die het gebouw verkoopt waardoor per 1 mei 2019 het FB daar moet zijn vertrokken.

Waar voorheen de gemeente de exploitatielasten voor haar rekening nam, schrijft het vastgoed beleid voor dat de gemeente deze lasten verlegt naar de huurder. Deze extra kosten draagt de stichting nu ook zonder de clubs zwaarder te belasten.

De Blokstallen worden in 2015 verbouwd het gebouw wordt casco opgeleverd en het FB steekt 150 k, mede gefinancierd door de Bank en subsidies, in de outillage en inrichting en lost hier tot op heden voor af. Ook dit zonder de rekening bij de clubs neer te leggen. De Blokstallen zijn een succes maar de jaarrekening is maar net sluitend. De energiekosten
komen namelijk inmiddels volledig voor rekening van het FB.

Ook het Eventum is een Casco gebouw waar het FB voor de bouwkundige inrichting, 180k, (afmonteren en installaties gaat financieren ) Deze investering doet zij voor de culturele clubs vanuit de doelstelling van de stichting om het culturele veld te faciliteren in de meest brede zin
des woords.

Verenigingen worden zo duurzaam voorzien van adequate voorzieningen zodat zij zich kunnen richten op hun kerntaken; het organiseren. Het FB draagt de lasten van investeringen, exploitatie en beheer vanuit de gemeentelijke subsidie, de eigen inkomsten van de stichting en externe fondsen en sponsoren.

Het FB heeft in 2018 en 2019 een audit gehad van de gemeente en voorstellen gedaan in diverse scenario’s. Deze werden alle drie afgewezen.

18 jaar lang heeft het FB bestuur met haar vrijwilligers gebouwd aan de opbouw van de amateurondersteuning. Steeds met instemming en complimenten van het college over de jaarverslagen en jaarrekeningen. Inmiddels worden 106 organisaties bediend. Daarbij zijn we van ver gekomen maar staat er nu een prachtige infrastructuur. De jarenlange inspanningen zijn in die zin niet voor niets geweest en daar kijken we met trots op terug.